Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin imprezy masowej

Poniżej publikujemy regulamin imprezy masowej pn. "Dni Brzezin 2018".

 

Zał. nr 1 do  ZARZĄDZENIA NR 4/2018

DYREKTORA CENTRUM PROMOCJI I KULTURY

Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ

POD NAZWĄ „DNI BRZEZIN 2018”

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„DNI BRZEZIN ”

PARK MIEJSKI W BRZEZINACH

24 CZERWCA 2018R. GODZ.16.30-24.00

 

Organizatorzy: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym prowadzona jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 4. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest pani Ewa Kalińska- dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.

 

II ZASADY ORGANIZACYJN E I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJACE NA TERENIE IMPREZY:

 

 1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Brzezin, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialności osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie obowiązani są zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do wykonywania poleceń służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa lub jego zastępcy.
 5. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące się na liście osób biorących udział w występach na estradzie, zatwierdzonej przez Organizatora.
 6. Zakazane jest:
 7. a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 8. b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
 9. c) spożywanie napojów alkoholowych poza miejscem do tego wyznaczonym.
 10. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 12. a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 13. b) materiałów wybuchowych
 14. c) wyrobów pirotechnicznych,
 15. d) materiałów pożarowo niebezpiecznych
 16. e) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 17. f) napojów alkoholowych.
 18. Zakazuje się wprowadzania się psów bez kagańca.
 19. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych w dniu 24 czerwca 2018r. w godz. 14.00- 23.00, a także prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
 20. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację organizatora, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
 21. Służby porządkowe Organizatora Imprezy- pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione do podejmowania działań zgodnie z Ustawą o imprezach masowych z dnia 20 marca 2009r.
 22. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 23. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 24. W przypadku zauważenie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 25. a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
 • powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy-pracowników agencji ochrony i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
 • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 1. b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji;
 2. c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba odpowiedzialna
  za Imprezę.
 3. d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 • w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie ternu objętego pożarem
  i odciąć dopływ gazu,
 • nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 • w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów komunikacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.

Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonym przez Organizatora punkcie.

- w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy

 1. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 3. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2018r.